Картинка к статье Odborník na permanentní make-up (kód: 69-032-M)

Odborník na permanentní make-up (kód: 69-032-M)

Tento rekvalifikační kurz je určen pro kosmetičky. Nutno doložit maturitní vysvědčení nebo výuční list v oboru, případně akreditovaný rekvalifikační kurz a platný zdravotní průkaz.

Náplň kurzu: Cílem kurzu je poskytnutí odborné způsobilosti v aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta, získání a prohloubení teoretických znalostí z dermatologie a somatologie se zaměřením na rozpoznávání patologických stavů pokožky. Dále se vyučuje poradenská činnost v oblasti porušování integrity lidské kůže a také orientace v legislativě související s výkonem těchto činností.

Kurz je zakončen státní zkouškou a absolvent získá osvědčení o profesní kvalifikaci Odborník na permanentní make-up (kód profesní kvalifikace 69-032-M), které opravňuje i k provozování živností činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.

Hodinová dotace kurzu: 316 hodin výuky,

Pro každou účastnici kurzu zajišťujeme 15- 20 modelek na kterých se učí permanentní make -up obočí, očních linek a kontur rtů.

cena 35000 kč

Vic info https://ru.akademymargaret.com/studium

p.s

Podmínku odborné způsobilosti ale musí splňovat také zaměstnanci, kteří činnost fakticky provádějí. Odbornou způsobilostí se v tomto případě rozumí:

odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu, nebo
odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu, nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo
doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu
Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Požadovaná odborná způsobilost
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*


Více zde: https://www.xn--ivnosti-cxb.eu/products/cinnosti-pri-kterych-je-porusovana-integrita-lidske-kuze/

 zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb

Více zde: https://www.xn--ivnosti-cxb.eu/products/cinnosti-pri-kterych-je-porusovana-integrita-lidske-kuze/